, ,

FLEXLED ROLL SLIM 24V , 3m, 3000K

SKU: LI552613--

$231.00