, ,

FLEXLED ROLL SLIM 24V, 3m, 4000K

SKU: LI552614--

$231.00